Artikel 1 Werking


Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat van Advocatenkantoor Weteringkade aan wie de opdracht is verstrekt of wie de opdracht feitelijk uitvoert. Advocaten kunnen voor elkaar waarnemen.


Artikel 2 Tarieven


In de opdrachtbevestiging vermeldt de advocaat het gehanteerde tarief. Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp krijgen een afwijkend tarief in rekening gebracht, conform de regeling van de raad voor rechtsbijstand. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand; www.rvr.org. Daarnaast worden verschotten voor uittreksels, griffierecht enzovoorts doorbelast tegen kostprijs. Elke factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen. Bij niet-betaling is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.


Artikel 3 Aansprakelijkheid opdrachtnemer


De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het toepasselijke eigen risico. Of er sprake is van aansprakelijkheid bepaalt de verzekeraar. Voor ingeschakelde derden gelden hun eigen uitsluitingen, over het algemeen op grond van hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 4 Aansprakelijkheid opdrachtgever


a. Cliënt dient er voor in te staan dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn. Cliënt dient het behoorlijk uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken, waaronder ook wordt verstaan het verschijnen ter zitting en het doorgeven van adres- en telefoonnummerwijzigingen gedurende de behandeling van een zaak.
b. Cliënt is – onafhankelijk van de vraag of hij/zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt – zelf aansprakelijk voor een eventuele proceskostenveroordeling te zijner/harer laste bij verlies van een procedure.


Artikel 5 Archivering dossiers


Advocatenkantoor Weteringkade zal bij beëindiging van haar werkzaamheden uw dossier archiveren. Vijf jaar na archiveren wordt uw dossier vernietigd.


Artikel 6 Klachten- en geschillenregeling


Klachten over een advocaat kunnen binnen drie maanden na de gedraging waarop de klachten betrekking hebben, gemeld worden aan de klachtenfunctionaris van Advocatenkantoor Weteringkade.


Artikel 7 Regelgeving


Advocatenkantoor Weteringkade is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op www.advocatenorde.nl.


Artikel 8 Toepasselijk recht


De rechtsverhouding tussen u en de advocaat van Advocatenkantoor Weteringkade wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.


Artikel 9 Kamer van Koophandel


Mr. A. Bozbey
KvK: 27333959
BTW nummer: NL144348858B01

Mr. M.J. Zennipman
KvK: 27374060
BTW nummer: NL137108849B01