Bestuursrecht

De relatie tussen burgers en de overheid wordt gereguleerd door het bestuurs(proces)recht. Verschillende rechtsgebieden komen hierbij samen, zoals bijvoorbeeld het ambtenarenrecht, sociale zekerheidsrecht en het vreemdelingenrecht.


Bezwaar en beroep tegen beslissingen van diverse overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Gemeenten; Belastingdienst; DUO; IND
Belastingtoeslagen
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Weigering inschrijving basisregistratie personen

Civiel recht

Civiel recht is een zeer breed rechtsgebied dat de verhoudingen tussen burgers en bedrijven onderling regelt. Wij richten ons meer specifiek op de volgende gebieden:


Het sluiten en beëindigen van huurovereenkomsten
Achterstallig onderhoud
Oplevering woning in oude staat
Onderhuur
Overlast
Servicekosten
Koop en verkoop huurwoning
Huurcommissie

Jeugdrecht

De regelingen die van toepassing zijn op minderjarigen. Het kan gaan om geschillen met betrekking tot de volgende onderwerpen:


Ondertoezichtstelling
Uithuisplaatsing
Recht op onderwijs (Wet Passend Onderwijs)
Jeugdstrafrecht

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht bevat veel rechtsgebieden. Wij houden ons voornamelijk bezig met:


Procedures tegen het verkrijgen van een “negatief bindend studieadvies”.
Terugvordering studiefinanciering
Recht op onderwijs (Wet Passend Onderwijs)

Personen & Familierecht

Het personen en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.


Echtscheiding
Beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Kinder- en partneralimentatie
Verhaalsbijstand
Ontkennen vaderschap
Vaststellen en erkennen vaderschap
Ouderlijk gezag, omgangsregelingen en verdeling van de opvoedings- en zorgtaken
Vaststelling gegevens van vervangende geboorteakte
Curatele, onderbewindstelling en mentorschap
Verzoeken tot aanvullen en verbeteren van akten

Sociaal Zekerheidsrecht

De regelgeving die betrekking heeft op de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, kosten van ziekte en verpleging, ouderdom, het overlijden van de partner of ouder en het krijgen van kinderen.

Uw uitkering kan door bijvoorbeeld de gemeente, de UWV of de SVB worden ingetrokken, (gedeeltelijk) teruggevorderd of u kunt een boete krijgen. Wij helpen u bij het halen van uw recht. Daarbij kan het bijvoorbeeld om de volgende uitkeringen gaan:


Ziektewet (ZW-uitkering)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering)
Participatiewet (bijstandsuitkering)
Werkloosheidswet (WW-uitkering)
Wet Studiefinanciering
Overige uitkeringen en voorzieningen

Vreemdelingenrecht / Migratierecht

Vreemdelingenrecht ook wel Migratierecht genoemd gaat over de toelating, het verblijf en de verwijdering van personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wij behandelen zaken op het gebied van:


Regulier vreemdelingenrecht
Ongewenstverklaring / inreisverbod
Vreemdelingenbewaring
Naturalisatie